Podmínky ochrany osobních údajů

Společnost WFC Emotion s.r.o. (správce) klade velký důraz na ochranu vašich osobních údajů a vypořádání se s nimi v souladu s platnými právními předpisy, a to zejména v souladu s nařízením o obecné ochraně údajů ze dne 27. dubna 2016 ("GDPR"). Naším cílem je poskytnout vám kompletní informace a kontrolu týkající se zpracování vašich údajů. Dále se zavazujeme učinit veškerá opatření, abychom zamezili zneužití osobních údajů, které nám poskytujete. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze v případech existence právního titulu pro zpracování osobních údajů.

1.  Zákonný důvod zpracování osobních údajů 

Zpracování osobních údajů se řídí zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen pod anglickou zkratkou „GDPR“). Národní předpisy mohou v některých případech, tam kde to GDPR připouští, stanovit odlišná pravidla. Ta upravuje zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

1.1.  Využíváme vaše osobní údaje, protože jste se rozhodli nakupovat v našem internetovém obchodě www.wine-emotion.cz nebo jste souhlasili se zasíláním obchodních sdělení prostřednictvím e-mailu na zadanou emailovou adresu o nabídce obchodu.

1.2.  Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

1.3.  Správce pro svoji obchodní činnost používá partnery zodpovídající zejména za řádné fungování e-shopu, za dodávku zboží zákazníkům, jakož i za bezpečné platby za dodané zboží. Těmto partnerům může správce za účelem řádného plnění povinností vůči Vám jako zákazníkovi Vaše osobní údaje zpřístupňovat. Všichni zpracovatelé jsou zavázání k dodržování platných předpisů o ochraně osobních údajů a budou mít přístup k Vašim osobním údajům pouze v takovém rozsahu a na takové časové období, které je potřebné pro poskytnutí příslušné služby.

1.4.  Osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích ze smlouvy, tedy alespoň po dobu zajištění realizace Vaší objednávky, a dále po dobu na kterou jste nám ke zpracování udělili souhlas. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

1.5.  Vaše osobní údaje zabezpečujeme použitím kódovacího systému SSL. Zabezpečujeme naše webové stránky a ostatní systémy pomocí technických a organizačních opatření proti ztrátě a zničení Vašich údajů, proti přístupu neoprávněných osob k vašim údajům, jejich pozměňování či rozšiřování.

1.6.  Zpracování osobních údajů pro zasílání obchodních sdělení (newsletter). V případě, že zaregistrujete Vaši e-mailovou adresu k odběru newsletterů, budeme zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu – e-mailová adresa, a to na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání nabídkových e-mailů a dalších obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb.  V případě stávajících zákazníků můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu – jméno, příjmení, e-mailová adresa za výše uvedeným účelem na základě právního titulu oprávněného zájmu.

 

2.   COOKIES

2.1.   Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup v e-shopu možné provést a závazky Prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

2.3.     Jednotlivé objednávky a smlouvy jsou po svém uzavření prodávajícím archivovány, a to v elektronické formě a jsou přístupné pouze provozovateli e-shopu.


3.   Vaše práva

3.1.   Vaše osobní údaje zpracováváme transparentně, korektně a v souladu s legislativními požadavky. Zároveň však máte právo se na nás kdykoli obrátit, abyste získali informace o procesu zpracování svých osobních údajů či za účelem uplatnění níže uvedených práv, která souvisejí s osobními údaji.

3.2.   Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo vyžádat si kopii svých osobních údajů, které o vás WFC Emotion zpracovává.

3.2.   Právo na opravu osobních údajů

Pokud se domníváte, že osobní údaje, které o vás vedeme, jsou nepřesné či neúplné, máte právo nás požádat o jejich aktualizaci či doplnění.

3.2.   Odvolání souhlasu

Dalšímu zpracování Vašich osobních údajů, které je prováděno na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů, je možné kdykoli zamezit. Stačí odejmout souhlas s takovým zpracováním.

3.2.   Můžete rovněž využít svého práva „být zapomenut“.

V takovém případě smažeme všechny Vaše osobní údaje, které zpracováváme. Výjimkou jsou případy, kdy zpracování probíhá ze zákonné povinnosti nebo z důvodu našeho oprávněného zájmu.

3.2.   Právo na přenositelnost osobních údajů

V případě zpracování osobních údajů, které je založeno na uzavřené smlouvě nebo souhlasu, který jste nám udělili, máte právo na tzv. přenositelnost těchto údajů, tzn. právo získat své osobní údaje od WFC Emotion a předat je jinému správci osobních údajů.

3.2.   Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů), pokud se domníváte, že při zpracování vašich osobních údajů došlo k porušení pravidel ochrany osobních údajů.

 

Platné od 25.5.2018