REKLAMAČNÍ ŘÁD

 

 

I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

 

1.Tento reklamační řád, v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů a se zákonem č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, upravuje rozsah, podmínky a způsoby uplatnění práva z vadného plnění (dále také jen jako „reklamace") a práva a povinnosti prodávajícího, společnosti WFC Emotion s.r.o., se sídlem V osikách 520/10, Dolní Měcholupy, 109 00 Praha 10, IČ: 043 10 659, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 245730 (dále jen „prodávající") a kupujícího v oblasti reklamace zboží (zboží také jako „věc") poskytovaných prodávajícím.

2.Tento reklamační řád se vztahuje na uzavírání veškerých kupních smluv mezi prodávajícím a kupujícím realizovaných prostřednictvím e-shopu na stránkách [www.wine-emotion.cz] a je nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím na nové zboží, pokud se strany výslovně nedohodly na odchylné úpravě.

3.Reklamační řád upravuje rozsah, podmínky a způsob uplatnění práva z vadného plnění v souvislosti se zbožím, na které byla prodávajícím poskytnuta záruka a které si kupující ve smyslu ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, o koupi zboží, zakoupil od prodávajícího a určuje místa, na kterých může kupující uplatit reklamaci a požádat o odstranění vady, která se na věci vyskytla po jejím převzetí kupujícím či kterou věc již měla při převzetí kupujícím, dále upravuje související práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

4.Reklamační řád je nedílnou součástí všeobecných obchodních podmínek. Uzavřením kupní smlouvy kupující vyjadřuje souhlas s všeobecnými obchodními podmínkami a s tímto reklamačním řádem a potvrzuje, že je s nimi řádně seznámen.

5.Definice pojmů, která je použita v obchodních podmínkách prodávajícího se stejně použije i v tomto reklamačním řádu.

 

II. ODPOVĚDNOST PRODÁVAJÍCÍHO

 

1.Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží prodávané v e-shopu při převzetí kupujícím nemá vady, tedy je v souladu s kupní smlouvou a má jakost a užitné vlastnosti prodávajícím, výrobcem nebo dodavatelem prodávajícího popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy či údaji uvedenými na obalu zboží či v jeho návodě očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který e-shop pro použití zboží uvádí nebo pro který se zboží obvykle používá.

2.Odpovědnost prodávajícího dle odstavce II. 1 se ve stejném rozsahu vztahuje rovněž na zboží zakoupené kupujícím za sníženou cenu v rámci cenového zvýhodnění (sleva).

3.Prodávající je povinen vydat kupujícímu doklad o koupi věci tak, jak určují závazné právní předpisy. Vyžaduje-li to povaha věci, prodávající kupujícímu vydá také záruční list a písemný návod.

 

III. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 

1.Spotřebitel je oprávněn uplatnit u prodávajícího práva z vadného plnění, jež se vyskytne u jím zakoupeného zboží.

2.Právo na reklamaci vady, kterou má zboží v okamžiku anebo po jeho převzetí kupujícím, je spotřebitel oprávněn uplatnit nejpozději do uplynutí dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí zboží, v souladu s ustanovením §2165 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „zákonná záruční doba"). Projeví-li se vada zboží v průběhu šesti měsíců od převzetí spotřebitelem, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, pokud není prokázán opak.

3.Prodávající na základě zákonné záruční doby odpovídá spotřebiteli za vady zboží, 

a)které existovaly při převzetí věci kupujícím, 

b)nebo jež se vyskytly po převzetí věci v průběhu zákonné záruční doby dle odstavce 2 tohoto článku.

4.Prodávající neodpovídá kupujícímu za jakékoli vady zboží či služeb:

a)jež vznikly nebo byly kupujícím uplatněny až po uplynutí zákonné záruční doby nebo po uplynutí záruky za jakost, je-li poskytnuta;

b)v případě, že kupující neprokáže prodávajícímu dokladem či jiným dostatečně prokazatelným způsobem, že reklamované zboží či službu kupující koupil od prodávajícího a že doposud neuplynula záruční doba popřípadě záruka za jakost;

c)které byly na věci způsobeny kupujícím nebo třetí osobou nebo jež vznikly nezávisle na jejich jednání v důsledku vyšší moci;

d)vzniknuvší nesprávným způsobem použití věci anebo použitím věci k jinému účelu než k jakému je věc určena;

e)jež vznikly v důsledku nedodržení pokynů a výslovných upozornění prodávajícího nebo byly způsobeny kupujícím při skladování, používání či uložení věci v nevhodném prostředí.

5.Zjevné poškození zboží nebo jeho obalu při doručování je třeba ihned řešit s dopravcem a sepsat nesrovnalosti do předávacího protokolu (přepravního listu). Kupující není povinen takovéto zboží od dopravce převzít a o zjištěném poškození bez zbytečného odkladu informuje prodávajícího.

6.Kupující je povinen věc podle svých možností prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci za účelem zjištění případných vad či nekompletnosti dodané věci a případné vady oznámit prodávajícímu do 48 hodin od převzetí zásilky. Převzetím zásilky se okamžik, kdy ji doručovatel odevzdá kupujícímu.

 

IV. ZÁRUKA ZA JAKOST

 

1.Prodávající odpovídá za vady, které se projeví v záruční době podle zákona.

2.Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci nebo v e-shopu v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, jedná se o záruku za jakost.

3.Prodávající se zavazuje poskytnout spotřebiteli záruku za jakost na zakoupené zboží v případě potravin do data použitelnosti nebo minimální trvanlivosti, popř. do doby, do které má být zboží spotřebováno, jsou-li ze strany kupujícího dodrženy podmínky pro jejich skladování a nebyla-li potravina otevřena, vyjma případů, kdy je to nezbytné pro zjištění vady. Výjimkou jsou ty potraviny, u kterých se uvádění minimální trvanlivosti nevyžaduje právními předpisy (lihoviny a ostatních alkoholické nápoje s obsahem alkoholu 10 a více objemových procent apod.).

4.V případě, že kupní smlouva, záruční list, reklama či obal zboží určují rozdílné délky záruky za jakost, platí doba z nich nejdelší.

5.Po dobu záruky za jakost se prodávající zavazuje, že zboží nebo jeho část bude po stanovenou dobu způsobilé k použití pro sjednaný nebo obvyklý účel a že si zachová dohodnuté nebo obvyklé vlastnosti.

 

 

V. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A UPLATNĚNÍ REKLAMACE

 

1.Kupující je oprávněn uplatnit práva z vadného plnění osobně v kterékoli z provozoven prodávajícího prostřednictvím pověřených zaměstnanců prodávajícího. Kupující je oprávněn uplatnit reklamaci u prodávajícího též písemně.  

2.V případě uplatnění reklamace u věci zasílané prostřednictvím doručovatele je kupující povinen oznámit zjištěné vady prodávajícímu písemně spolu s uvedením nároku, který v důsledku zjištěných vad uplatňuje. Reklamovanou věc zašle prodávajícímu spolu s písemným oznámením (či spolu s reklamačním protokolem dostupným na webové stránce prodávajícího) na adresu uvedenou v dokladu (faktuře) přiloženému k zásilce.

3.Reklamaci je nezbytně nutné uplatnit bez zbytečného prodlení, jakmile se vada na zboží vyskytla, a to v průběhu zákonné záruční doby nebo záruky za jakost, je-li poskytnuta

4.Při uplatnění reklamace kupující předloží prodávajícímu také fakturu či jiný daňový doklad, případně také prodávajícím potvrzený a nepozměněný záruční list či jiné doklady vyžádané prodávajícím dle potřeby, z nichž je zřejmé, že daná věc byla zakoupena u prodávajícího a že zákonná záruční doba či záruka za jakost poskytnutá prodávajícím k uplatnění reklamace ještě neuplynula.

5. Prodávající je oprávněn odmítnout přijetí zboží do reklamace, pokud je zboží znečištěno nebo jsou znečištěny jeho součásti.

6.Spotřebitel má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů na uplatnění reklamace, přičemž jsou tyto náklady chápány jako nejnižší možné. Jedná se zejména o poštovné za zaslání reklamovaného zboží. Spotřebitel o proplacení těchto nákladů musí požádat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od konce lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění.

7.Kupující je povinen předat zboží do reklamačního řízení kompletní.

8.Podávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o obdržení reklamace (reklamační protokol), jež obsahuje identifikaci prodávajícího a kupujícího, data, kdy kupující právo uplatnil, název, množství a případné příslušenství reklamované věci, popis vady, požadovaný způsob řešení reklamace a přibližný termín vyřešení reklamace.

9.Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě.

10.Prodávající bude dále kupujícího informovat o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemně odůvodní zamítnutí reklamace. Pokud bylo zboží doručeno osobně, bude kupující informován, způsobem, který požadoval o tom, že si má zboží vyzvednout u prodávajícího. Bylo-li zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení zasláno na adresu kupujícího.

11.Uplatní-li kupující řádně reklamaci a tato není prodávajícím uznána, přičemž kupující má za to, že existuje důvod, pro který je neuznání reklamace či postup prodávajícího při reklamaci v rozporu s tímto reklamačním řádem nebo platnými právními předpisy, kupující je oprávněn zaslat prodávajícímu písemnou stížnost týkající se způsobu a postupu při reklamaci.

12.Vznikne-li kupujícímu v souladu s tímto reklamačním řádem či dotčenými právními předpisy povinnost převzít si reklamované zboží od prodávajícího nebo jej prodávající vyzve k převzetí reklamovaného zboží, je kupující povinen je převzít bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů ode dne, kdy mu tato povinnost vznikne. Nepřevezme-li kupující zboží v této lhůtě, stává se věc předmětem smlouvy o skladování ve smyslu ustanovení § 2415 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Prodávající je oprávněn kupujícímu účtovat skladné ve výši 50 Kč za každý započatý den a nepřevezme-li kupující věc do 30 dní, je prodávající oprávněn věc prodat za cenu, na kterou následně započte skladné ve smyslu tohoto odstavce a ostatní své pohledávky vůči kupujícímu.

 

 

VI. NÁROKY Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 

1.Nemá-li věc vlastnosti uvedené v článku II. Odpovědnost prodávajícího, může spotřebitel požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti zboží, může spotřebitel požadovat jen výměnu této součásti, není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, jedná se o nepodstatné porušení smlouvy a v takovém případě má spotřebitel vždy právo výhradně na bezplatné odstranění vady opravou věci.

2.Právo na dodání nového zboží nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit. Za opakovaný výskyt vady po opravě se považuje stejná vada, jež byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována a která se znovu vyskytne. Bylo-li zboží v době před uplatněním reklamace opravováno nejméně třikrát pro různé odstranitelné vady, má se za to, že trpí větším počtem vad.

3.Pokud spotřebitel od smlouvy neodstoupí ani neuplatní právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo v případě, že by zjednání nápravy působilo značné obtíže spotřebiteli.

4.Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud prodávající kupujícího před převzetím zboží upozornil, že zboží má vadu, nebo pokud kupující vadu sám způsobil.

5.Pokud má vadu zboží, které bylo prodáno jako použité nebo bylo prodáno se slevou zohledňující jeho nižší kvalitu v době prodeje, má spotřebitel místo práva na výměnu zboží právo na přiměřenou slevu.

6.Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, a to již při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu není kupující oprávněn měnit bez souhlasu prodávajícího.

7.Není-li prodávající schopen dodat po provedené reklamaci kupujícímu novou věc z důvodu její nedostupnosti, vrátí kupujícímu kupní cenu.

8.V případě, že byla poskytnuta záruka za jakost a dodá-li prodávající po provedené reklamaci kupujícímu novou věc, záruka za jakost plyne znovu ode dne převzetí nové věci.

 

 

VII. NEOPRÁVNĚNÁ REKLAMACE

 

1.Za neoprávněnou se považuje reklamace, kterou kupující reklamuje vady věci, jež nevyplývají ze smluvního vztahu mezi prodávajícím a kupujícím, jsou v rozporu se všeobecně závaznými právními předpisy či dobrými mravy, nebo se skutečnosti uplatněné kupujícím při reklamaci nezakládají na pravdě, případně je reklamace uplatněna po uplynutí záruční doby.

 

 

VIII. VŠEOBECNÉ REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

 

1.Tento reklamační řád neupravuje odpovědnost prodávajícího za vady na věci v případech, kdy k převodu anebo přechodu věci z vlastnictví prodávajícího do vlastnictví jiného subjektu došlo na základě jiné právní skutečnosti, než je koupě. Dále se nevztahuje na případy, kdy prodávající poskytl jinému subjektu věc v souvislosti s jejím zkušebním či přechodným používáním a nedošlo k převodu vlastnictví. V těchto případech se postupuje dle příslušné smlouvy či jiného právního aktu, na základě kterého daný vztah vznikl.

2.Další práva a povinnosti neupravená tímto reklamačním řádem se řídí obecně závaznými právními předpisy, a to zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

3.Tento reklamační řád nabývá účinnosti dnem 1.12.2015.