VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

společnosti WFC Emotion s.r.o., IČ: 043 10 659

se sídlem Na Slavíkově 534/27111 01 Praha, Česká republika, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 245730

 

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese          www.wine-emotion.cz

 

adresa provozovny: Jestřabí 70, 763 33

 

číslo účtu: 200841538/2010

(kontaktní telefon: +420 603 706 511)

email: info@wfcemotion.cz

 

 

1.      Definice

1.1.     „Prodávajícím“ se rozumí provozovatel e-shopu, obchodní společnost WFC Emotion s.r.o., IČ: 043 10 659, se sídlem V osikách 520/10, Dolní Měcholupy, 109 00 Praha 10, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 245730

1.2.     „Kupujícím“ se rozumí právnická či fyzická osoba, která uzavírá s prodávajícím kupní smlouvu, jejíž součástí jsou tyto obchodní podmínky.

1.3.     „Kupní smlouvou“ se rozumí kupní smlouva uzavíraná mezi prodávajícím a kupujícím, a jejíž součástí jsou tyto Obchodní podmínky.

1.4.     „E-shopem“ se rozumí internetový obchod zaměřený na prodej kvalitních vín a příslušenství provozovaný prodávajícím a dostupný pro uživatele z internetové adresy (URL) www.wine-emotion.cz.

1.5.     „Webovou stránkou“ se rozumí webová stránka umístěná na internetové adrese www.wine-emotion.cz, jejímž prostřednictvím je prodávajícím provozován e-shop.

1.6.      „Uživatelem“ se rozumí uživatel celosvětové sítě internet.

1.7.     „Obchodními podmínkami“ se rozumí tyto všeobecné obchodní podmínky prodávajícího, jež jsou pro uživatele dostupné z internetové adresy (URL): www.wine-emotion.cz/obchodni-podminky.

1.6  „Spotřebitelem“ se rozumí člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná.

1.8.      „Elektronickou adresou kupujícího“ se rozumí adresa elektronické pošty kupujícího uvedená v uživatelském rozhraní či v objednávce.

2.      ÚVODNÍ USTANOVENÍ

2.1.     Tyto obchodní podmínky obchodní společnosti WFC Emotion s.r.o., IČ: 043 10 659, se sídlem Na Slavíkově 534/27111 01 Praha, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 245730 upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané prostřednictvím e-shopu.

2.2.     Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

2.3.     Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

2.4.     Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na webové stránce stejně jako ve své provozovně nejméně měsíc před účinností nových obchodních podmínek.

2.5.     V souvislosti s legislativními změnami, které jsou platné od 1. 12. 2013, upozorňujeme, že společnost WFC Emotion s.r.o. není registrovaným distributorem lihu a nabízený líh je určen výhradně pro konečnou spotřebu.

3.      uživatelský účet

3.1.     Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

3.2.     Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

3.3.     Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

3.4.     Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

3.5.     Prodávající může kdykoliv zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek), případně z obchodních podmínek. Prodávající je oprávněn některých zákazníkům omezit či blokovat využívání e-shopu.

3.6.     Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

4.      uzavření kupní smlouvy

4.1.     Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Umístění zboží ve webovém rozhraní E-shopu je považováno za výzvu k podávání nabídek ve smyslu ust. § 1780 odst. 2 občanského zákoníku a návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka ze strany kupujícího. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem doručení akceptace objednávky ze strany prodávajícího kupujícímu. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením řádně vyplněné objednávky ze strany prodávajícího. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

4.2.     Webové rozhraní E-shopu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží.

4.3.     Webové rozhraní E-shopu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

4.4.     Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář, který obsahuje zejména informace o:

4.4.1.  objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

4.4.2.  způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

4.4.3.  informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

4.5.     Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Závazně objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou na elektronickou adresu kupujícího.  

4.6.     Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout objednávku nestandardního či spekulativního složení a velikosti.

4.7.     Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na elektronickou adresu kupujícího.

4.8.     Uzavřením kupní smlouvy vzniká prodávajícímu závazek odevzdat sjednaným způsobem kupujícímu zboží a umožnit kupujícímu nabýt vlastnické právo ke zboží, kupujícímu vzniká závazek zboží převzít a zaplatit za zboží prodávajícímu sjednanou kupní cenu. Prodávající je oprávněn požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky.

4.9.     Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4.10.  Kupující bere na vědomí a souhlasí se skutečností, že prodávající jej může v souvislosti s jeho objednávkou požádat o prokázání splnění podmínky dle § 12 odst. 1 pís. a) zákona č. 379/2005 Sb., v platném znění, tj. že kupující není osobou mladší 18-ti let (např. prostřednictvím předložení kopie nebo obrazového záznamu průkazu totožnosti kupujícího). Na tuto žádost prodávajícího je kupující povinen reagovat v přiměřené lhůtě, kterou určí prodávající. Neprokázání této podmínky kupujícím na žádost prodávajícího je důvodem ke zrušení objednávky a odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího.

4.11.  Prodávající si vyhrazuje právo na vyřizování objednávek v jeho vyhrazeném čase a to: od PONDĚLÍ do PÁTKU v době od 9:00 do 18:00. Pokud objednávka dorazí k prodávajícímu mimo vyhrazený čas, bude zařazena k vyřízení v následujícím vyhrazeném čase. Prodávající si vyhrazuje právo na zasílání objednávek jím zvoleným dopravcem, pokud není domluven s kupujícím na jiné přepravě, osobním odběru, popřípadě jinak. Přeprava zboží probíhá každý pracovní den mimo SOBOTU a NEDĚLI

5.      cena zboží a Platební podmínky, Slevy a Poukazy

5.1.     Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

5.1.1.  v hotovosti na dobírku při převzetí zboží od dopravce;

5.1.2.  bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 200841538/2010 vedený u společnosti Fio banka, a.s. (dále jen „účet prodávajícího“);

5.1.3.  online platební kartou

5.2.     Cena zboží je uvedena včetně všech daní a poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

5.3.     Společně s kupní cenou zboží je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou zboží i náklady spojené s dodáním zboží.

5.4.     Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu.

5.5.     V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy.

5.6.     V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. Po připsání příslušné částky na účet prodávajícího (denní kontrola stavu účtu) je zákazník o této skutečnosti neprodleně informován a zboží je expedováno. Daňový doklad je dodán spolu se zbožím

5.7.     Prodávající je kdykoliv oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.

5.8.     Na první nákup zboží objednaného prostřednictvím e-shopu je nově registrovaným zákazníkům poskytována jednorázová sleva ve výši 200 Kč z kupní ceny zboží. Bez registrace zákazníka, zřízení uživatelského účtu, přihlášení k odebírání newsleteru a vytvoření objednávky o minimálním objemu 1000 Kč není možné slevu přiznat.

5.9.     Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat a nelze je vysloně kobinovat se slevou na první nákup zboží, dle odstavce 5.8. Na využití slev a speciálních nabídek v e-shopu nemá kupující právní nárok, a je jen rozhodnutím prodávajícího, zda - li to umožní. Akční nabídky a doprodeje jsou platné do vyprodání zásob.

5.10.  Slevy závisí na tom, do jaké slevové skupiny byl registrovaný kupující zařazen. Rozdělení do slevových skupin se provádí na základě statistik celkového prodeje. To znamená, že registrovaný kupující po dosažení určité cenové hranice přechází do výhodnější slevové skupiny. Kupující zařazený do slevové skupiny VIP má slevu ve výši 10 % z celkové ceny zboží při každé objednávce, kupující zařazený do slevové skupiny B2B má slevu ve výši 10% z celkové ceny zboží při každé objednávce.

5.11.  V e-shopu je možno zakoupit dárkové poukazy. Dárkové poukazy lze uplatnit bez minimální hodnoty nákupu, použijí se jako sleva z koncové ceny zboží. Dárkový poukaz lze uplatnit pouze na jednu objednávku a je platný 1 rok. Výměna dárkového poukazu za hotovost není možná. Pokud je hodnota dárkového poukazu vyšší než realizovaná koupě, finanční rozdíl se nevyplácí ani nenahrazuje. Pokud je hodnota nákupu vyšší než cena dárkového poukazu, bude rozdíl v hodnotě zaplacen na konci nákupu

5.12.  Je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v balení společně se zbožím.

6.      přeprava a dodání zboží

6.1.     Většinu nabízeného zboží je prodávající schopen vyexpedovat do deseti pracovních dnů. Dodavatel si vyhrazuje právo prodloužit dodací lhůtu ve zvláštních případech vzniklých vyšší mocí nebo v případech, kdy nebylo z objektivních příčin možné uskutečnit dodávku v předpokládaném čase. Prodávající nemůže ovlivňovat doručovací doby přepravní  služby. V případě, že prodávající není schopen zajistit vyexpedování zboží do jednoho týdne, kontaktuje kupujícího, informuje jej o prodloužené dodací lhůtě a domluví s kupujícím způsob realizace této objednávky.

6.2.     Vína jsou distribuována po předchozím potvrzení objednávky prostřednictvím kurýrní služby zajišťované společností Messenger a.s. nebo prostřednictvím České pošty, s.p..

6.3.     Distribuce prostřednictvím kurýrní služby Messenger a.s. je zajištěna s telefonickým kontaktem kupujícího, doručením zboží do 2 pracovního dne od vyexpedování. Pokud není kupující zastižen, bude balíček doručován 3 krát. O termínu doručení bude kupující informován SMSkou či e-mailem. Je ve vlastním zájmu kupujícího, aby uvedl aktivní telefonické spojení a vybral adresu dodání, kde bude v rámci pracovní doby k zastižení.

6.4.     V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.5.     Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění a dále je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

6.6.     V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.7.     Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

6.8.     Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

7.      odstoupení od kupní smlouvy

7.1.     Nejedná-li se o případ uvedený v § 1837 občanského zákoníku či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující, v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího objednávky@wfcemotion.cz. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím.

7.2.     V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Zboží musí být vráceno na adresu prodávajícího jako obyčejný balík. Zásilky vrácené formou dobírky nebudou přijaty. Zboží včetně originálního obalu musí být v bezvadném stavu, nepoškozeno, neporušeno, nepoužito, včetně všech dokladů, návodů, záručních listů, apod., schopno další distribuce. Součástí vracené zásilky musí být kopie dokladu o koupi v e-shopu – faktura.

7.3.     V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

7.4.     Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

7.5.     Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to odesláním oznámení o odstoupení od kupní smlouvy kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

7.6.     Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

7.7.     Zrušit objednávku před expedicí může kupující kdykoliv telefonicky na čísle +420 603 706 511 nebo na základě e-mailu odeslaného kupujícím na e-mailovou adresu prodávajícího (objednavky@wfcemotion.cz).

8.      Práva z Vadného plnění

8.1.     Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy.

8.2.     Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

8.2.1.  má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

8.2.2.  se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

8.2.3.  zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

8.2.4.  je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

8.2.5.  zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

8.3.     Nemá-li zboží výše vlastnosti uvedené v čl 8.2, může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

8.4.     Neodstoupí-li kupující od kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu součásti zboží nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

8.5.     Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

8.6.     Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

8.7.     Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

8.8.     Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího.

8.9.     Po dodání zboží prodávající neručí za škody způsobené nevhodným skladováním nebo zacházením se zbožím ze strany zákazníka.

9.      další práva a povinnosti smluvních stran

9.1.     Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

9.2.     Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

9.3.     Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

9.4.     Kupující tímto na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

9.5.     Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní e-shopu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní e-shopu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

9.6.     Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní e-shopu (včetně fotografií nabízeného zboží) je chráněno autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní e-shopu.

10.   ochrana osobních údajů

Provozovatel zpracovává osobní údaje svých uživatelů podle Podmínek ochrany osobních údajů.

11.   Doručování

11.1.  Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce.

12.   Závěrečná ustanovení

12.1.  Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

12.2.  V případě, že se spotřebitel jakožto kupující domnívá, že jeho práva byla porušena, může se obrátit se svou stížností na prodávajícího prostřednictvím e-mailové adresy info@wfcemotion.cz v zájmu mimosoudního vyřízení záležitosti. Spotřebitel je rovněž oprávněn obrátit se na Českou obchodní inspekci, se sídlem Praha 2, Štěpánská 15, PSČ 120 00, nebo kterýkoli její oblastní inspektorát.

12.3.  Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

12.4. Tyto obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky. Odesláním elektronické objednávky stvrzuje kupující prodávajícímu, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů a veškeré obchodní podmínky, reklamační řád a ustanovení ve znění platném v momentě učinění a odeslání objednávky.

 

V­­­­ Praze dne 25.5.2018